VYHLEDAT

hledat vraz:
v oddlen

Interir
VYBAVEN INTERIRU
NBYTEK
KANCELSK IDLE A KESLA
INTERIROV KRBY
KRBY NA ZAKZKU
Exterir
Partnersk weby
Sluby


TOPlist


zajmav odkazy

      SORTIMENT > MONTOVAN STAVBY

MONTOVANÉ BETONOVÉ SKLÁDACÍ SYSTÉMY

 Základní myšlenkou je nabídnout kadému stabilní a jednoduchou úelnou gará, kterou lze vyrobit na pání kadého v rzných variantách. Dleitá je i ta skutenost, e tato stavba je bezzákladová a lze ji kdykoliv pemístit, to znamená, e gará pro svou montá potebuje pouze základové patky pod sloupky (400 x 250 mm), zabetonované do nezámrzné hloubky (80 cm) a tvoící zárove rovinu podlahy garáe. Gará je smontovatelná bez pouití zvedací techniky a je pouitelná do všech oblastí a klimatických podmínek (vazba kadé garáe je spoítána statikem na 4 varianty snhové záte). Gará je moné smontovat jako jednotlivou, dvojitou nebo me tvoit adovou zástavbu.
 Nejtší prvek váí 78 kg a gará smontují 2 pracovníci za cca 8 hodin (platí pro nejjednodušší typ garáe). Jednotlivé prvky jsou vyrobeny z SCC pohledového betonu a jsou vyztueny kovovou armaturou. Nosnou ást tvoí sloupky, které jsou staeny závitovou tyí (M12). Stny garáe tvoí pohledové betonové panely profilu H, které jsou zasunuty do dráek ve sloupcích. Svislá závitová ty je pevn spojena se zavtrovanou vazbou. Sloupky jsou spojeny ve 3 adách vodorovnou armaturou. Stecha je ve standardním provedení dodávána z pozinkovaného plechu. Ve standardní nabídce jsou uzamykatelná kovová výklopná vrata. Jako další je mono volit vrata devná, lamelová stahovací a další typy.

Monost výbru z nkolika variant :

jednoduchá gará s rovnou stechou

jednoduchá gará se šikmou stechou dvoj-gará s rovnou stechou

dvoj-gará se šikmou stechou

adové garáe se šikmou, nebo rovnou stechou

Rozmry pro nejjednodušší typ garáe s pultovou stechou: délka 5580mm, šíka 3080mm, výška 2580mm, vrata - 2 520mm x 2 360mm

Monost prodlouení, nebo rozšíení garáe dle individuální poteby.Jednoduchá a rychlá montá bez pouití zvedací techniky bez základ.

Cena základní jednodílné garáe se stechou zaíná na 77 143 K (bez DPH, vrat a montáe). Ceník je zde

U garáí s atypickými rozmry se cena poítá individuáln.

Tento systém lze pouít nejen na stavbu garáí, ale i na stavbu pergol, zahradních domk, rzných pístešk, autobusových zastávek, oplocení a jiných malých montovaných staveb, firemních sklad, dílen atd.

Dle §96 stavebního zákona staí do 25 m2 zastavné plochy pouze územní souhlas poveného stavebního úadu.  

 

 

Zobrazuji seznam - pepnout do katalogu.


INT 2013  
   ABC service Frdlantsk 3683, Frdek-Mstek 738 02, tel: 558 646 227, e-mail: abcservice@post.cz